ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ПРОМОЦИЯТА

 „Изберете Tchibo Family и може да спечелите свежа чаша”

 

 

1. ОРГАНИЗАТОР НА ПРОМОЦИЯТА

1.1. „Изберете Tchibo Family и може да спечелите свежа чаша” („Промоцията“) се организира и провежда от Тчибо България ЕООД, ЕИК 175185681, със седалище и адрес: 1612 София, район „Красно село“, ул. „Юнак“ № 11-13, ет. 4, офис А-04/OF-2 („Организатор“ или „Тчибо“).

1.2. Организирането на Промоцията се осъществява в сътрудничество с магазини, с които си партнираме.

 

2. ОТГОВОРНОСТ

2.1. Провеждането на Промоцията се регулира от настоящите Общи условия („Общи условия“). Общите условия са публично оповестени и достъпни за всички лица за целия период на  Промоцията на интернет адрес tchibo.bg.
2.2. Организаторът си запазва правото да допълва или променя Общите условия, като промените влизат в сила само след предварителното им оповестяване на посочения интернет адрес.
2.3. Организаторът носи отговорност за организацията и провеждането на Промоцията в съответствие с разпоредбите на настоящите Общи условия. Организаторът отговаря само за вреди, причинени поради умисъл и груба небрежност, които водят до нарушаване на основни задължения на Организатора по настоящите Общи условия.
2.4. Организаторът не носи отговорност при невъзможност или затруднения за участие в Промоцията на определени лица поради причини, които са извън контрола на Организатора, включително, но не само причини от технически характер.

 

3. ТЕРИТОРИЯ НА ПРОМОЦИЯТА

3.1. Промоцията се организира и провежда в избрани търговски обекти на територията на България, в които са изложени рекламни материали, информиращи за Промоцията.

 

4. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРОМОЦИЯТА

4.1. Промоцията се провежда в периода от 5 септември 2019 до изчерпване на Наградите („Период на Промоцията“).

 

5. ПРАВО НА УЧАСТИЕ И УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОМОЦИЯТА

5.1. Участието в Промоцията е обвързано с покупка.
5.2. В Промоцията имат право да участват всички пълнолетни лица, които закупят продукт при условията на Промоцията.
5.3. В Промоцията нямат право да участват лица, които работят по трудово правоотношение или се намират в друго правоотношение с Организатора или партньорите на Организатора, или са заети с друга дейност, която е свързана с реализацията, организацията и провеждането на Промоцията, както и членовете на техните семейства.

 

6. МЕХАНИЗЪМ НА ПРОМОЦИЯТА

6.1. Промоцията важи при закупуване на който и да е от посочените продукти Tchibo Family в магазин, включен в Промоцията:
Tchibo Family мляно кафе 250 г
Tchibo Family мляно кафе 500 г
Tchibo Family кафе на зърна 1 кг
Tchibo Family Espresso мляно кафе 250 г
Tchibo Family Espresso кафе на зърна 1 кг
Tchibo Family разтворимо кафе 100 г
Tchibo Family разтворимо 200 г

6.2. Всеки, закупил, който и да е от посочените продукти Tchibo Family в Периода на Промоцията, ще може да изтегли талон на касата на съответния магазин и възможност да спечели кафе чаша Tchibo Family („Награда“). Наградите на печелившите участници ще бъдат предоставени в момента на покупката от служителите в магазина срещу предоставяне на печелившите талони. Две трети от талоните са печеливши.

 

7. ОТСТРАНЯВАНЕ ОТ УЧАСТИЕ

7.1. Организаторът има право да отстрани от участие в Промоцията всяко лице, за което е установено, че е извършило злоупотреба във връзка с Промоцията, или което е нарушило по какъвто и да е начин настоящите Общи условия.

 

8. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОМОЦИЯТА

8.1. Организаторът има право да прекрати Промоцията по всяко време, обявявайки това на интернет страницата си, в случай че бъдат установени злоупотреби от страна на участниците в Промоцията, нарушаване на настоящите Общи условия, промени в приложимото законодателство, разпореждания на компетентни държавни органи или форсмажорни обстоятелства, или други обстоятелства извън контрола на Организатора.
8.2. Ако прекратяването на Промоцията е следствие от поведение на участник, Организаторът може да предяви претенция срещу него за обезщетяване на причинената вреда.

 

9. СПОРОВЕ

9.1. Всички спорове между Организатора и участниците относно Промоцията и настоящите Общи условия се решават добросъвестно и в дух на добра воля, при взаимни отстъпки и компромиси, а при невъзможност за това – по реда на Гражданския процесуален кодекс от компетентния български съд.

 

10. ДРУГИ

Задълженията на Организатора на Промоцията към участниците в нея се изчерпват с предоставянето на Наградите.
За допълнителна информация относно Промоцията, можете да се свържете с Организатора на тел. 02/412-88-88 или имейл адрес office@tchibo.bg от понеделник до петък от 09:00 ч. до 17:30 ч.