Политика за поверителност на „Тчибо България“ ЕООД

 

Ние от „Тчибо България“ ЕООД, ЕИК 175185681, със седалище и адрес на управление: гр. София 1612, район Красно село, ул. Юнак № 11-13, ет. 4, офис А-04/OF-2 („Тчибо“ или „Ние“), получаваме ежедневно лични данни от нашите настоящи и потенциални клиенти и партньори. Считаме защитата на тези лични данни не само за наше задължение, но и за част от нашата корпоративна отговорност. Поради това, принципите за защита на личните данни са наш най-висок приоритет.

 

Поставихме си за цел да създадем Политика за поверителност, чрез която всеки да може да получи бърз преглед на интересуващата го информация, свързана с обработването на лични данни. Моля, прочетете внимателно Политиката за поверителност. Ако имате въпроси или коментари, можете да ги адресирате до нас по всяко време.

 

Настоящата Политика за поверителност се отнася до Вас, в случай че закупувате стоки от нас, ползвате услуги от наша страна, участвате в наши събития или промоции или влизате в отношения с нас по друг начин, включително при използването на нашата интернет страница www.tchibo.bg или при контакт с нас чрез социални медии като Facebook.

 

В настоящата Политика ще откриете информация по следните въпроси:

 

 1. Как събираме лични данни
 2. Какви категории лични данни обработваме
 3. Как се отнасяме към личните данни на деца
 4. Как използваме „бисквитки“
 5. За какви цели и на какви основания обработваме лични данни
 6. На кого можем да разкрием лични данни
 7. За какви срокове обработваме лични данни
 8. Как гарантираме сигурността на личните данни
 9. Какви са Вашите права
 10. Как да упражните правата си
 11. Актуализиране на Политиката

 

1.     Как събираме лични данни

 

Тази Политика се отнася за личните данни, които можем да събираме от или за Вас чрез следните канали:

 

 • Интернет страници на Тчибо: Това са интернет страници, насочени към потребителите и администрирани от или за Тчибо. Към момента Тчибо има две интернет страници – това са самостоятелно функциониращата tchibo.bg и съществуващата в рамките на Facebook www.facebook.com/TchiboBulgaria („Интернет страници“).

 

 • Електронни средства за информационен обмен: Такива могат да бъдат електронна поща, смс и други.

 

 • Нашите служители, които комуникират с Вас: Това са служителите, които отговарят на Вашите запитвания и коментари, когато използвате детайлите за контакт с нас, посочени на която и да е от нашите Интернет страници.

 

 • Нашите бизнес партньори: Получаваме от тях данни за служебен контакт на служители или други лица, на които бизнес партньорите ни са възложили да бъдат лица за контакт съгласно съответния договор. Партньорите ни, предоставящи тези данни, носят отговорност за точността на тези данни и да ги поддържат в актуален вид. Това означава, че ако каквито и да е предоставени ни данни вече не са актуални, Ние трябва да бъдем надлежно уведомени за това при първа възможност. Докато не получим такова уведомление, приемаме, че предоставените ни данни за контакт са точни и можем да ги използваме.

 

 • Формуляри за обратна връзка: Такива могат да бъдат печатни формуляри, които можем да събираме, например във връзка с промоции и демонстрации в магазинната мрежа, конкурси и други събития.

 

 • Други източници: Такива източници могат да бъдат различни пазарни проучвания, ако предоставената чрез тях информация не е анонимна, наши партньори при администриране на промоции, публични източници и други.

2.     Какви категории лични данни обработваме

 

В зависимост от вида на нашето взаимодействие, Ние обработваме всички или част от посочените по-долу отнасящи се до Вас данни, които самостоятелно или в съчетание с други данни могат да бъдат определени като лични данни:

 

 • Идентификационни данни и данни за контакт: Такива могат да бъдат Вашите имена, адрес, адрес на електронна поща, телефонен номер, които ни предоставяте, когато се свързвате с нас, използвайки посочените на някоя от нашите Интернет страници детайли за контакт.

Ако сключваме договор с Вас, можем да съберем Вашите имена, единен граждански номер, адрес, електронен адрес, телефонен номер, подпис, банкова сметка – във връзка със сключването и администрирането на договора и извършване на плащания към Вас. В определени случаи (например, ако сключваме нотариално заверен договор, или ни предоставите нотариално заверено пълномощно), ще получим информация и за данни от документ за самоличност.

Можем да обработваме и Ваши данни за служебен контакт в хода на изпълнението на договори или други делови отношения – тази информация е ограничена до видовете информация, които могат да се съдържат във визитните картички – име и фамилия, длъжност, наименование на работодателя, служебен адрес, служебен електронен адрес и служебен телефонен номер.

Можем да обработваме и получената от нашите бизнес партньори служебна информация на лицата за контакт съгласно съответния договор.

Ако имаме законово задължение да съберем определени категории лични данни, Ние ще ги обработим съобразно изискванията на съответното законодателство. Например, задълженията ни, свързани с прилагане на мерки срещу изпиране на пари, включват обработване на определена информация, като данните, съдържащи се в документи за самоличност, място на раждане, държава на постоянно пребиваване и адрес, гражданство, данни за професионална дейност.

Можем да обработваме и Ваши данни, които са публично достъпни, като данни за Вас, обявени в публични регистри – например, в качеството Ви на управител на дружество, с което имаме делови отношения.

Ако сте кандидат за работа при нас, Вашите данни, които можем да обработваме, ще включват идентификационни данни като имената Ви, дата на раждане, адрес, телефон, електронен адрес и снимка, и данни относно професионалната Ви биография, като образование, трудов стаж, кариерно развитие, съдържащи се в различни документи, които сте ни предоставили – например, автобиография, професионални сертификати, и др.

 

 • Данни от пазарни проучвания и обратна връзка от потребителите: Това е информация, която доброволно споделяте с нас, относно Вашия опит от използването на нашите продукти и услуги.

 

 • Информация, свързана с Вашите посещения на нашите Интернет страници: Това може да бъде информация за устройството, което използвате за получаване на достъп до Интернет страници на Тчибо (например IP адрес, използвана операционна система и браузър), както и информация за това кои страници или съдържание разглеждате и с каква продължителност, и друга подобна информация и статистически данни за Вашите действия, включващи времето за реакция на дадено съдържание и грешки при изтеглянето на данни. Тази информация се записва чрез технологии като „бисквитки“ и се използва за правилното функциониране на сайта или за анализ и подобряване на потребителското Ви изживяване. Тези технологии по принцип събират обобщена и анонимна информация, която сама по себе си не може да идентифицира определено лице. За повече подробности, моля, вижте нашата Политика за използване на „бисквитки“.

 

 • Информация от социални медии: Такава е информация, която споделяте публично в социална медия (например Facebook), или информация, която е част от потребителския Ви профил в тази социална медия. Това може да бъде както основната информация от профила Ви (име, електронен адрес, пол, дата на раждане, снимка и т.н.), така и всяка друга допълнителна информация, станала достояние на социалната медия, за която сте дали своето съгласие тя свободно да борави с нея и да я споделя. Ние получаваме такава информация всеки път, когато взаимодействате с дадено уеб приложение на Тчибо в социалната медия, например, всеки път, когато общувате с нас чрез Facebook. За да научите повече, моля, посетете facebook.com/help/.

 

 • Съдържание, генерирано от потребителите: Това е всяко съдържание, което създавате и споделяте с нас във Facebook – например снимки, видеоклипове, впечатления или друго съдържание.

 

В зависимост от конкретния случай, могат да бъдат приложими различни изисквания за предоставяне на определени лични данни. Например, за да сключим договор с Вас, са ни необходими Ваши основни идентификационни данни. За да извършим плащане към Вас, ни е необходима Вашата банкова сметка. За да преценим дали да Ви поканим на интервю за работа, необходима ни е информацията, посочена в обявата за работа, и ако не ни я предоставите, Ние може да не сме способни да оценим Вашата кандидатура правилно или изобщо.

3.     Как се отнасяме към личните данни на деца

 

Ние не извършваме целенасочено обработване на лични данни за деца на възраст под 14 години. Ако установим, че случайно сме събрали лични данни от дете под 14 години, ние незабавно ще ги премахнем от нашите регистри, освен ако е дадено изрично съгласие от родителя или настойника за обработване на лични данни на детето за определени цели.

 

Настоятелно препоръчваме на родителите да контролират активно дейностите, извършвани от техните деца онлайн. По принцип, ние нямаме намерение да събираме лични данни от деца и, в общия случай, не осъществяваме целенасочено комуникации с деца. При възникване на необходимост от комуникация с дете, ние ще положим всички усилия носещият родителска отговорност за детето да извърши необходимите действия съгласно закона.

4.     Как използваме „бисквитки“

 

Моля, запознайте се с нашата Политика за използване на „бисквитки“, за да научите какви „бисквитки“ използваме и за какви цели, както и как да управлявате и настройвате „бисквитките“, за да Ви осигурят възможно най-комфортното за Вас потребителско изживяване.

5.     За какви цели и на какви основания обработваме лични данни

 

По-долу можете да намерите информация за целите и основанията, за които и въз основа на които можем да обработваме Вашите лични данни. Молим да обърнете внимание, че, в зависимост от отношенията, които имаме с Вас, ще бъдат приложими едно или няколко от изброените.

 

Цел на обработването

Основание, на което обработваме

         Обслужване на клиенти: Използваме лични данни, за да изпълняваме задълженията си по договори, които предстои да сключим или сме сключили с Вас, да отговаряме на Ваши запитвания, да ви предоставяме информация, продукти и услуги, както и да Ви уведомим за всякакви промени в тази връзка.
 •         Изпълнение на наши преддоговорни и договорни задължения
 •         Изпълнение на законови задължения, например такива, свързани със защитата на потребителите и съответствието на продуктите, воденето на счетоводство и осъществяването на данъчно облагане
 •         Наши легитимни интереси – да управляваме и поддържаме клиентските си отношения, да бъдем по-ефективни, да подобряваме качеството на продуктите и услугите, които предлагаме, и нивото на удовлетвореността на клиентите ни

 

         Администриране на търговски отношения: Използваме лични данни за целите на администрирането на търговските ни отношения с нашите партньори, комуникация с техни законови или упълномощени представители, служители или други оправомощени лица.
 •         Изпълнение на наши преддоговорни и договорни задължения
 •         Изпълнение на законови задължения, например такива, свързани със съответствието на продуктите, воденето на счетоводство и осъществяването на данъчно облагане, изисквания по Закона за мерките срещу изпирането на пари
 •         Наши легитимни интереси – да управляваме и поддържаме бизнес отношенията си с нашите партньори, да развиваме и поддържаме дистрибуторски мрежи и канали за продажба, да отговаряме на запитвания и оплаквания, да подобряваме качеството на продуктите и услугите, които предлагаме, и нивото на удовлетвореността на партньорите ни
         Организиране на кампании: Можем да използваме лични данни, за да Ви предоставим информация за стоки или услуги, които предлагаме, или различни кампании, които организираме – чрез електронна поща, телефон, SMS, или чрез онлайн реклами. В случаите, в които това се изисква от закона, ние ще поискаме Вашето съгласие за провеждането на такъв тип маркетинг към момента на събиране на личните Ви данни. Ще Ви предоставим възможността за отписване или отказ от по-нататъшна комуникация във всяка форма на електронен маркетинг, която е била изпратена до Вас. Освен това, можете да се откажете от такава комуникация по всяко друго време, като се свържете с нас, използвайки данните, посочени в раздел 10 по-долу.

Ние ще Ви предоставяме допълнителна информация за съответната кампания при всяка отделна кампания.

 

 •         Вашето съгласие, ако се изисква
 •         Наши легитимни интереси – да Ви държим в течение на новини, свързани с наши продукти и услуги
         Провеждане и финализиране на кампании: Ако организираме кампания, например промоция или игра с награди, ще обработим лични данни, за да администрираме съответната кампания и да Ви уведомим, ако сте спечелили. В този случай можем да споделим Ваши данни с посетителите на нашите Интернет страници, както и с наши партньори, ако това се налага, за да ви предоставим наградата.

 

 •         Изпълнение на наши договорни задължения, например да ви предоставим наградата, ако сте я спечелили
 •         Наши легитимни интереси – да можем да проведем успешно нашите кампании
 •         Вашето съгласие, ако се изисква
         Разработване и адаптиране на нашата дейност и Интернет страници: Възможно е да анализираме личните Ви данни, които съхраняваме, за да установим ефективността на посланията си към Вас и да Ви отправяме предложения или препоръки относно продукти и услуги.

 

 •         Наши легитимни интереси – да подобрим нашите продукти и услуги и да Ви предоставим адекватно съдържание в нашите Интернет страници
         Подбор на най-добрия възможен екип: Ако кандидатствате за работа при нас, ще обработим Вашите данни за целите на оценяването Ви с оглед конкретните изисквания за длъжността, преценка на качествата, уменията и квалификациите Ви, организиране и провеждане на интервюта.
 •         Необходимост от предприемане на стъпки по Ваше искане преди сключването на трудов договор
 •         Наши легитимни интереси –  да подберем най-подходящите сред кандидатите за работа и да наемем онези от тях, които имат необходимите опит и умения за работа при нас
 •         Вашето съгласие, ако в качеството си на кандидат за работа желаете да запазим Вашите документи за кандидатстване за период, по-дълъг от 6 месеца от получаването им от наша страна, или след приключване на процедура по подбор за конкретна длъжност, за която сте кандидатствали и не сте одобрени, за да съобразим Вашата кандидатура при бъдещи процедури по подбор
         Спазване на специфични законови задължения: Възможно е да обработваме Ваши лични данни, за да спазим определени наши законови задължения, например такива, свързани с мерки срещу изпиране на пари, предотвратяване и установяване на измами.

 

 •         Изпълнение на законови задължения
         Установяване, упражняване и защита на правни претенции: Можем да обработваме Ваши лични данни във връзка с администрирането на правни претенции, които можем да имаме едни към други.

 

 •         Наши договорни права и легитимни интереси – да реализираме правно защитени свои права и интереси или да се защитим срещу правни претенции
         Реорганизация и промени в бизнеса ни: В случай че сме част от преговори за продажба на бизнеса ни или на част от него на трета страна, сливане на бизнеса ни с този на трета страна, продадени сме на трета страна или сме подложени на друга реорганизация, може да се наложи да прехвърлим личните Ви данни или част от тях на съответната трета страна или на нейните правни консултанти като част от всеки процес на добросъвестна проверка за целите на анализирането на всяка предложена продажба или реорганизация. Може да се наложи и да прехвърлим личните Ви данни на реорганизираната бизнес структура или на трета страна след реорганизацията.
 •         Изпълнение на законови задължения
 •         Наши легитимни интереси – да променяме и развиваме бизнеса си


6.    
На кого можем да разкрием лични данни

Ние зачитаме и пазим поверителността на Вашите лични данни. При спазване на законовите изисквания е възможно да разкрием Ваши лични данни на долните категории лица или организации, които са внимателно подбрани от нас и са длъжни да обработват Вашите данни по надежден начин и да спазват нашите собствени стандарти за защита на данните:

 

 • Наши доставчици на услуги: Използваме такива доставчици на услуги в помощ на управлението на нашия бизнес. Такива могат да бъдат адвокати или правни консултанти – в случай на спорове или в рамките на други правни процедури; счетоводители, данъчни консултанти и други експерти – за да изпълним задълженията си по договор с Вас или законоустановени задължения; банки или доставчици на платежни услуги – до степента, необходима за нашите плащания към Вас; доставчици на други услуги, например по IT поддръжка и управление на платформи или други услуги по подбор на персонал; други наши бизнес партньори.

Нашите доставчици на услуги и определени от тях служители имат достъп и използват личните Ви данни единствено за реализирането на конкретните задачи, които са им зададени, и въз основа на нашите указания.

 

 • Дружества от корпоративната група на Тчибо: Поради това, че Тчибо е международна компания, може да се наложи да предадем Ваши лични данни в рамките на групата на Тчибо в страни от Европейския съюз/Европейското икономическо пространство (ЕС/ЕИП).

 

 • Други лица, които използват лични Ви данни за собствените си маркетингови цели: Освен в случаите, в които Вие сте дали изричното си съгласие, ние не предоставяме Вашите лични данни на други лица за реализирането на техните собствени маркетингови цели. Ако поискаме Вашето съгласие за това, заедно с искането, ще Ви предоставим и информация за тези трети лица.

 

 • Получатели на данни при реорганизация и промени в бизнеса ни: Ние можем да разкрием Ваши лични данни на трети страни при реорганизация и промени в бизнеса ни. Можете да получите повече детайли за това в точка 5 по-горе.

 

 • Органи на власт: Ако това е предвидено в закон и при спазване на определения в закона ред, можем да разкрием Ваши лични данни на данъчни, социалноосигурителни и други органи.

 

Възможно е в много редки случаи да е необходимо да прехвърлим Ваши данни към държава извън ЕС/ЕИП, например на доставчици на услуги по IT поддръжка или за обслужване на клиенти чрез кол център, намиращи се извън ЕС/ЕИП. Ако възникне подобна необходимост, ние ще приложим специфични допълнителни мерки за защита на Вашите лични данни. Някои държави са обявени от Европейската комисия като държави, осигуряващи защита на данните, която на практика е еквивалентна на тази, гарантирана на европейско ниво. Затова при прехвърлянето на лични данни към тях не се изискват допълнителни мерки за сигурност. Във всички останали случаи ние прилагаме подходящи мерки и гаранции за защита на личните данни – стандартни договорни клаузи за защита на данните. Копие от използваните гаранции можете да получите, като се свържете с нас чрез по някой от начините, посочени в раздел 10.

7.     За какви срокове обработваме лични данни

 

Ние осъзнаваме важността на принципа на ограничение на съхранението на Вашите данни и предприемаме всички разумни действия, за да осигурим, че ги обработваме само за минималния срок, който е необходим за целите, за които се събират.

 

Като правило, обработваме личните данни на нашите клиенти и бизнес партньори до изтичането на съответния давностен срок за искове по българското право, и за допълнително време, което може да се окаже необходимо за администрирането и узнаването от нас на евентуални претенции, които нашите клиенти или партньори могат да имат към нас.

 

При наличие на правен спор, Ние ще съхраняваме данните до момента, в който процедурите, свързани с него, приключат окончателно.

 

По-дълъг период ще бъде използван само ако се изисква от приложимото законодателство (например, счетоводни и данъчни закони, закони за мерките срещу изпиране на пари).

 

Когато обработваме лични данни за целите на директния маркетинг, Ние го правим само до момента, в който възразите срещу това или оттеглите съгласието си – в зависимост от приложимото правно основание за обработването. За да гарантираме уважаването на избора Ви, ще включим Ваши лични данни (например имейл адрес) в база данни на лица, възразили срещу такова обработване, за да можем да докажем, че спазваме нашето задължение да гарантираме изпълняването на Вашия избор.

 

Обработваме документите с лични данни на кандидатите за работа при нас за срок до 6 месеца от получаването им от наша страна. След изтичането на този срок изтриваме или унищожаваме съхраняваните документи с лични данни, освен ако специален закон предвижда друго. Ако в резултат на проведена процедура по подбор за конкретна длъжност, за която определен кандидат е кандидатствал, не е одобрен, ще изтрием или унищожим съхраняваните документи с негови лични данни веднага след приключването на процедурата, освен ако не ни е дал съгласие да ги обработваме за по-дълъг срок, с цел включването му в бъдещи процедури по подбор.

Ако сме изискали от кандидат за работа оригинали или нотариално заверени копия на документи, които удостоверяват физическа и психическа годност, необходима квалификационна степен и стаж за заеманата длъжност, ще върнем тези документи на кандидата, който не е одобрен за назначаване, в 6-месечен срок от окончателното приключване на процедурата по подбор на персонал, освен ако специален закон предвижда друго.

Можем да съхраняваме лични данни на участници в процедура по подбор на персонал, съдържащи се в създадени от нас вътрешни документи във връзка с процедурата, в срок от 3 години съгласно Закона за защита от дискриминация.

 

След изтичането на сроковете по-горе, ние ще изтрием или унищожим относимите лични данни или ще ги анонимизираме.

 

Ако получим от Вас лични данни без правно основание за обработването им или в противоречие с принципите, свързани с обработване на лични данни, ние ще ги върнем в срок един месец от узнаването, а ако това е невъзможно или изисква несъразмерно големи усилия, ще ги изтрием или унищожим.

 

8.     Как гарантираме сигурността на личните данни

 

За да постигнем високо ниво на сигурност на Вашите лични данни, ние сме внедрили технически и организационни мерки за тяхната защита. Регулярно подлагаме на тестове и обновяваме нашите технологии за сигурност. Ограничаваме достъпа до Вашите лични данни при стриктно спазване на принципа „необходимост да се знае“. Обучаваме нашите служители относно важността на поверителността и поддържането на сигурността. Ако се налага, ще вземем и необходимите дисциплинарни мерки, за да наложим спазването на задълженията за поверителност от тяхна страна.

 

Понякога нашите Интернет страници могат да съдържат линкове към други интернет страници, които не са под наш контрол. Ако последвате линк към някоя от тези интернет страници, молим да имате предвид, че те имат собствени политики и практики за защита на личните данни и ние не носим отговорност за тях. Моля, преглеждайте съответните политики, преди да предоставите каквито и да е лични данни чрез такива интернет страници.

 

9.     Какви са Вашите права

 

Имате правата, описани по-долу, във връзка с обработването на личните Ви данни:

 

 • Право на достъп: Имате право да получите от нас потвърждение дали лични данни, отнасящи се до Вас, се обработват, и ако това е така – на достъп до такива лични данни и на информацията във връзка с обработването. Ние ще Ви предоставим копие от отнасящите се до Вас лични данни, които са в процес на обработване.

 

 • Право на коригиране: Имате право да поискате от нас коригиране на неточни лични данни, отнасящи се до Вас, както и право непълни лични данни да бъдат попълнени.

 

 • Право на изтриване: Имате право да поискате от нас изтриване на лични данни, отнасящи се до Вас, когато е приложимо някое от посочените по-долу основания:
 • личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;
 • когато обработването се основава на Вашето съгласие и Вие оттеглите това съгласие, ако нямаме друго правно основание за обработване;
 • когато е приложимо, възразявате срещу обработването и няма друго правно основание за обработване;
 • личните данни са били обработвани незаконосъобразно;
 • личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на наше правно задължение;
 • личните данни са били събрани във връзка с прякото предлагане на услуги на информационното общество на деца на възраст под 14 години.

 

Молим да имате предвид, че може да има причини, които да осуетят незабавното изтриване на Вашите данни, като например законово задължение за съхранение, висящи съдебни производства и др.

 

 • Право на ограничаване на обработването: Имате право да поискате от нас ограничаване на обработването, когато се прилага някое от следните:
 • оспорвате точността на личните данни, за срок, който ни позволява да проверим точността на данните;
 • обработването е неправомерно, но Вие не желаете личните данни да бъдат изтрити, а изисквате вместо това ограничаване на използването им;
 • Ние не се нуждаем повече от личните данни за целите на обработването, но Вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на правни претенции;
 • възразили сте срещу обработване, което Ние извършваме на основание наш легитимен интерес, докато се установи чии интереси имат преимущество.

 

 • Право на преносимост на данните: Имате право да получите личните данни, които Ви засягат и които сте ни предоставили, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат. Ако поискате от нас и това е технически осъществимо, можем да прехвърлим тези данни на друг администратор, посочен от Вас.

Можете да упражните правото си на преносимост, когато:

 • обработването е основано на съгласие или на договорно задължение; и
 • обработването се извършва по автоматизиран начин.

 

 • Право на възражение: Имате право да възразите по всяко време срещу обработване на лични данни, отнасящи се до Вас, ако обработването е необходимо за цели, свързани с легитимните интереси, преследвани от нас или от трета страна, включително профилиране, основаващо се на горното.

 

 • Право на възражение срещу обработване на лични данни за целите на директния маркетинг, включително профилиране за такива цели: Имате право по всяко време да възразите срещу обработването на личните Ви данни за целите на директния маркетинг, включително по отношение на профилиране, свързано с директния маркетинг. Ако го направите, обработването на личните Ви данни за тези цели ще бъде прекратено.

Ако обработването на Ваши лични данни за целите на директния маркетинг се извършва въз основа на Вашето съгласие, можете да дадете това съгласие в различна форма съобразно конкретната кампания, в която сме Ви попитали за него. Например, можете да използвате квадратче за отметка на нашата интернет страница или да маркирате по същия начин съгласието си на хартиен носител.

Ако прецените, че повече не желаете да получавате маркетингови съобщения, може да се откажете от тях по всяко време, следвайки инструкциите, предоставени в съответното маркетингово съобщение (например, чрез кликването върху линк „unsubscribe“, съдържащ се в рекламните електронни съобщения, които бихме могли да Ви изпращаме, чрез промяна на настройките в социални медии на трети страни и т.н.).

Можете да упражните правата си и по начина, описан в раздел 10 по-долу.

За да гарантираме, че Вашето възражение ще бъде уважено, Ваши данни ще бъдат включени в база данни на лица, възразили срещу или оттеглили съгласието си за директен маркетинг.

 

 • Право на оттегляне на съгласие: Когато обработването се основава на Вашето съгласие, имате право да оттеглите това съгласие по всяко време. Молим да имате предвид, че законността на обработването въз основа на съгласието преди оттеглянето му няма да бъде засегната от това оттегляне.

 

 • Право на жалба до надзорен орган: Имате право да подадете жалба до надзорен орган, ако считате, че обработването на лични данни, отнасящи се до Вас, нарушава приложимото законодателство. Компетентният надзорен орган за България е Комисията за защита на личните данни.

Можете да използвате следните детайли за контакт с Комисията за защита на личните данни: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 2, както и следния електронен адрес: kzld@cpdp.bg

10.  Как да упражните правата си

 

Можете да упражните всяко от правата си, посочени по-горе, с изключение на последното, като направите искане за упражняване на съответното право по който от следните начини е по-удобен за Вас:

 • по електронен път на следния електронен адрес: office@tchibo.bg; или
 • по пощата на адреса на управление на Тчибо: гр. София 1612, район Красно село, ул. Юнак № 11-13, ет. 4, офис А-04/OF-2.

 

Молим да имате предвид, че искането Ви трябва да съдържа следната информация:

 • информация, която ни позволява да Ви идентифицираме;
 • предпочитан начин на комуникация с Вас;
 • описание на искането Ви;
 • подпис, дата на подаване на искането и адрес за кореспонденция.

 

Ние ще Ви предоставим информация относно действията, предприети във връзка с искането Ви, в срок от един месец от получаването му. При необходимост, този срок може да бъде удължен с още два месеца, като се взема предвид сложността и броят на исканията.

 

Можем да поискаме предоставянето на допълнителна информация, необходима за потвърждаване на самоличността Ви или допълнително уточняване на искането Ви.

11.  Актуализиране на Политиката

 

Ние постоянно се стремим да подобряваме нашите стоки и услуги и затова се променяме. Можем да въведем промени и в начина, по който обработваме Вашите лични данни. В такъв случай ще актуализираме текста на настоящата Политика. Когато правим промени в Политиката, ще обявим това на нашата Интернет страница.

 

Тази Политика за поверителност е актуализирана последно през месец март, 2020 г.