ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ПРОМОЦИЯТА

 „Изберете Tchibo и може да спечелите награда”

 

 

1. ОРГАНИЗАТОР НА ПРОМОЦИЯТА

1.1. „Изберете Tchibo и може да спечелите награда” („Промоцията“) се организира и провежда от Тчибо България ЕООД, ЕИК 175185681, със седалище и адрес: 1612 София, район „Красно село“, ул. „Юнак“ № 11-13, ет. 4, офис А-04/OF-2 („Организатор“ или „Тчибо“).

1.2. Организирането на Промоцията се осъществява в сътрудничество с магазини, с които си партнираме.

 

2. ОТГОВОРНОСТ

2.1. Провеждането на Промоцията се регулира от настоящите Общи условия („Общи условия“). Общите условия са публично оповестени и достъпни за всички лица за целия период на Промоцията на интернет адрес tchibo.bg.
2.2. Организаторът си запазва правото да допълва или променя Общите условия, като промените влизат в сила само след предварителното им оповестяване на посочения интернет адрес.
2.3. Организаторът носи отговорност за организацията и провеждането на Промоцията в съответствие с разпоредбите на настоящите Общи условия. Организаторът отговаря само за вреди, причинени поради умисъл и груба небрежност, които са резултат от нарушаване на основни задължения на Организатора по настоящите Общи условия.
2.4. Организаторът не носи отговорност при невъзможност или затруднения за участие в Промоцията на определени лица поради причини, които са извън контрола на Организатора, включително, но не само причини от технически характер.

 

3. ТЕРИТОРИЯ НА ПРОМОЦИЯТА

3.1. Промоцията се организира и провежда в избрани търговски обекти на територията на България, в които са изложени рекламни материали, информиращи за Промоцията.

 

4. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРОМОЦИЯТА

4.1. Промоцията се провежда в периода от 3 май до 30 юни 2022 или до изчерпване на Наградите, в търговските обекти, в които се провежда („Период на Промоцията“).

 

5. ПРАВО НА УЧАСТИЕ И УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОМОЦИЯТА

5.1. Участието в Промоцията е обвързано с покупка.
5.2. В Промоцията имат право да участват всички пълнолетни лица, които закупят Промоционален продукт при условията на Промоцията.
5.3. В Промоцията нямат право да участват лица, които работят по трудово правоотношение или се намират в друго правоотношение с Организатора или партньорите на Организатора, или са заети с друга дейност, която е свързана с реализацията, организацията и провеждането на Промоцията, както и членовете на техните семейства.

 

6. МЕХАНИЗЪМ НА ПРОМОЦИЯТА

6.1. Промоцията важи при закупуване на който и да е Tchibo продукт, посочен в долната таблица, на минимална стойност 5 лв. („Промоционален продукт“) от търговски обект, включен в Промоцията.

 

TCHIBO BARISTA & ESPRESSO CORE

Мляно кафе
Tchibo Barista Classic Мляно кафе 250г
Tchibo Barista Intense Мляно кафе 250г
Tchibo Espresso Sicilia Style Мляно кафе 250г
Tchibo Espresso Milano Style Мляно кафе 250г
Tchibo Gusto Tradizionale Мляно кафе 250г

Кафе на зърна
Tchibo Barista Caffee Crema Кафе на зърна 1кг
Tchibo Barista Espresso Кафе на зърна 1кг
Tchibo Caffe Crema Mild Кафе на зърна 1кг
Tchibo Caffe Crema Intense Кафе на зърна 1кг
Tchibo Espresso Milano Style Кафе на зърна 1кг
Tchibo Espresso Milano Style Кафе на зърна 500г
Tchibo Espresso Sicilia Style Кафе на зърна 1кг
Tchibo Espresso Sicilia Style Кафе на зърна 500г
Tchibo Gusto Tradizionale Кафе на зърна 1кг

TCHIBO BIO COFFEE
Tchibo BIO Coffee Мляно кафе 250г
Tchibo BIO Coffee Кафе на зърна 250г

TCHIBO TURKISH COFFEE
Tchibo Turkish coffee Мляно кафе 100г

TCHIBO EXCLUSIVE
Tchibo Exclusive Мляно кафе 250г
Tchibo Exclusive Intense Мляно кафе 250г

TCHIBO BLACK & WHITE
Tchibo Black&White Инстантно кафе 50г
Tchibo Black&White Инстантно кафе 100г
Tchibo Black&White Инстантно кафе 200г

TCHIBO GOLD SELECTION
Мляно кафе
Tchibo Gold Selection Мляно кафе 250г

Инстантно кафе
Tchibo Gold Selection Crema Инстантно кафе 90г
Tchibo Gold Selection Crema Инстантно кафе 180г
Tchibo Gold Selection Инстантно кафе 50g
Tchibo Gold Selection Инстантно кафе 100г
Tchibo Gold Selection Инстантно кафе 200г

TCHIBO FAMILY
Мляно кафе
Tchibo Family Мляно кафе 100г
Tchibo Family Мляно кафе 250г
Tchibo Family Espresso Мляно кафеd 250г
Tchibo Family Extra Strong Мляно кафе 250г
Tchibo Family Мляно кафе 500г
Tchibo Family Extra Strong Мляно кафе 500г

Кафе на зърна
Tchibo Family Кафе на зърна 1кг
Tchibo Family Espresso Кафе на зърна 1кг
Tchibo Family Extra Strong Кафе на зърна 1кг

Инстантно кафе
Tchibo Family Инстантно кафе 50г
Tchibo Family Инстантно кафе 100г
Tchibo Family Инстантно кафе 200г

 

6.2. Всеки, закупил Промоционален продукт в Периода на Промоцията от търговски обект, включен в Промоцията, ще може да получи скреч карта на касата на съответния магазин и възможност да спечели една от следните награди:

– Tchibo Family мляно кафе 100 г
– Tchibo Gold Selection разтворимо кафе 50 г
– Химикалка Tchibo
– Чаша Tchibo
– Ключодържател Tchibo

наричани по-долу за краткост „Награди“ (поотделно „Награда“). При закупуване на повече от един Промоционален продукт, участникът ще може да получи по една скреч карта за всеки закупен Промоционален продукт.

6.3. За да разбере дали печели Награда, участникът трябва да изтрие указаното поле върху скреч картата. Печелившите участници могат да получат Наградите си в момента на покупката от служителите в търговския обект, от който са закупили Промоционалните продукти и са получили печелившите скреч карти, и само срещу предоставяне на печелившите скреч карти.

7. ОТСТРАНЯВАНЕ ОТ УЧАСТИЕ

7.1. Организаторът има право да отстрани от участие в Промоцията всяко лице, за което е установено, че е извършило злоупотреба във връзка с Промоцията, или което е нарушило по какъвто и да е начин настоящите Общи условия.

 

8. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОМОЦИЯТА

8.1. Организаторът има право да прекрати Промоцията по всяко време, обявявайки това на интернет страницата си, в случай че бъдат установени злоупотреби от страна на участниците в Промоцията, нарушаване на настоящите Общи условия, промени в приложимото законодателство, разпореждания на компетентни държавни органи или форсмажорни обстоятелства, или други обстоятелства извън контрола на Организатора.
8.2. Ако прекратяването на Промоцията е следствие от поведение на участник, Организаторът може да предяви претенция срещу него за обезщетяване за причинената вреда.

 

9. СПОРОВЕ

9.1. Всички спорове между Организатора и участниците относно Промоцията и настоящите Общи условия се решават добросъвестно и в дух на добра воля, при взаимни отстъпки и компромиси, а при невъзможност за това – по реда на Гражданския процесуален кодекс от компетентния български съд.

 

10. ДРУГИ

10.1. Задълженията на Организатора на Промоцията към участниците в нея се изчерпват с предоставянето на Наградите.
10.2. За допълнителна информация относно Промоцията, можете да се свържете с Организатора на тел. 02/412-88-88 или имейл адрес office@tchibo.bg от понеделник до петък от 09:00 ч. до 17:30 ч.