ОБЩИ ПРАВИЛА НА ПРОМОЦИОНАЛНА КАМПАНИЯ 

 

„Tchibo Cafissimo лотария“

 

1. Организатор

Промоционалната кампания „Tchibo Cafissimo лотария“ (още наричана по-долу „Игра/та“, „Промоция/та, „Промоционална/та кампания“ или „Кампания/та“) се организира от „ТЧИБО БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, ЕИК 175185681, със седалище и адрес на управление: гр. София 1612, район Красно село, ул. „Юнак“ № 11-13, ет. 4, офис А-04/OF-2 (наричан по-долу „Организатор/ът“).

1.1. Контакти с Организатора

Участниците в настоящата Кампания могат да се свържат с Организатора във връзка със запитвания или допълнителна информация за Кампанията:

  • Чрез писмено запитване, изпратено на адреса на управление на Организатора, както следва: гр. София 1612, район Красно село, ул. „Юнак“ № 11-13, ет. 4, офис А-04/OF-2
  • Чрез изпращане на съобщение на имейл адрес office@tchibo.bg .

Организаторът не поема задължение да отговоря на всички запитвания по имейл или поща във връзка с Кампанията.

1.2. Промоционалната кампания се провежда въз основа и съгласно условията на настоящите правила (наричани по-долу „Общи правила“, „Правилата“). Общите правила са задължителни за всички участници в Кампанията. Общите правила са публично оповестени и достъпни за всички лица, за целия период на Кампанията, при поискване, в търговския обект, на чиято територия се провежда Кампанията, както и образец от тях е публикуван на сайта www.tchibo.bg.

2. Участници 

2.1. Право на участие в Промоционалната кампания има всяко дееспособно физическо лице, навършило 18 години, с местоживеене в Република България, което отговаря на изискванията, посочени в Общите правила и е приело настоящите Общи правила (наричани по-долу “Участник/ци”).

2.2. Не могат да участват в Кампанията лица, които са взели участие в организирането и провеждането на играта, включително служители на Организатора, филиали на Организатора, лица, които участват в управлението, контрола или капитала на дружеството на Организатора, както и членовете на техните семейства (съпрузи, роднини по права линия и лица, с които се намират във фактическо съжителство).

2.3. Участието на лицата е обвързано със закупуването на продукти, обозначени с марката “Tchibo”.

3. Участващи продукти

3.1. В Кампанията участват всички серии кафе продукти с марката “Tchibo”, включително подбранда „Cafissimo”. 

3.2. В играта участват всички разфасовки/пакети на марката “Tchibo”, включително, но не само 1 кг., 250 г., 200 г., 100 г. и други, предлагани в търговския обект, на територията на който се провежда Кампанията. 

3.3. Липсата на рекламен стикер върху участващите продукти не изключва възможността да бъдат закупени с цел участие в Кампанията съгласно настоящите правила.

4. Механизъм на участие

4.1. Всеки участник има правото да участва неограничен брой пъти, като всяко участие увеличава шанса за спечелване на Наградата.

Участието в играта е обвързано с покупка.

4.2. Право на едно участие има всеки Участник, който закупи кафе продукти с марка “Tchibo” на минимална стойност от 5 лева, с включен ДДС, в периода на Играта. 

4.3. Участникът, закупил продукти с марката „Tchibo”, на минимална стойност от 5 лева, с включен ДДС, в периода на Играта, трябва да изпише ясно и четливо своите три имена и телефонен номер, на „гърба“ на касовата бележка (касов бон), след което да я постави в специално предоставената за целта брандирана кутия „Tchibo”, която е разположена в близост до касата на търговския обект. 

4.4. Продуктите с минимална стойност от 5 лева, с ДДС, следва да бъдат отразени на една касова бележка, която да бъде издадена в периода на провеждане на Кампанията. 

4.5. Една касова бележка, която отговаря на посочените условия, дава право на едно участие в Играта и съответно на една възможност за спечелване на Наградата от Кампанията, провеждана в търговския обект, посочен в чл. 5. С изписването на необходимите данни на „гърба“ на касовата бележка и поставянето ѝ в брандираната кутия „Tchibo”, находяща се в търговския обект, се счита, че Участникът се е регистрирал за участие в Кампанията.

4.6. Не се разрешава участие с касови бележки, върху които е отразена по-ниска стойност на участващите продукти с марката “Tchibo” от 5 лева, с включен ДДС, както и такива, които не са издадени в периода на провеждане на Кампанията. Регистрация и участие с такива касови бележки няма да се вземе предвид при тегленето на печелившите.

5. Срок и територия на Кампанията

5.1. Периодът на провеждане на Кампанията е 2 (два) месеца, считано от дд.мм.гггг г. до дд.мм.гггг г., включително. Поради механизмът на провеждане на Кампанията, началният и крайният час на Кампанията се определят в зависимост от началото и краят на официалното работно време на търговския обект, на територията на който се провежда Кампанията, през съответния ден от седмицата.

5.2. Организаторът има правото едностранно, по собствено усмотрение, да удължи срока на Кампанията или да я прекрати предсрочно с изменение на настоящите Общи условия. 

5.3. Кампанията се провежда на територията на търговски обект: _наименование_, находящ се на адрес: гр. _адрес_. 

6. Награда. Определяне на печелившия Участник и получаване на Наградата

6.1. За срока на Играта, посочен в чл. 5.1. по – горе, ще бъде раздадена 1 (една) награда, респективно, ще бъде изтеглен един печеливш Участник, който ще спечели Наградата.

6.2. Тегленето на печелившия Участник се осъществява на територията на посочения търговски обект, като екземпляр от протокола от тегленето ще бъде разположен на видно място в търговския обект.

6.3. Наградата от Кампанията е 1 (един) брой – Кафемашина с капсули „Tchibo Cafissimo easy“, 1250 W + Класическа колекция от кафе-капсули – 70 броя.

Цветовата гама на Наградата (цветът на кафемашината), която печелившият Участник ще получи, се определя еднолично от Организатора, в зависимост от разполагаемата складова наличност на Организатора към момента на подготвяне на Наградата за изпращане на печелившия Участник.

6.4. Тегленето на печелившия Участник, ще се проведе в срок до 20 (двадесет) дни, считано от изтичането на периода на Кампанията, посочен в чл. 5.1. на настоящите Общи правила. Освен изтеглянето на печеливш Участник, се изтегля и още един резервен печеливш Участник. Резултатите от тегленето се констатират от комисия, съставена от представители на Организатора и търговеца, опериращ търговския обект, където се провежда Кампанията, или упълномощени от тях лица, като за целта се изготвя протокол.

6.5. Печелившият Участник ще бъде уведомен за печалбата чрез телефонно обаждане на телефонния номер, посочен при регистрацията на касовата бележка (изписан на „гърба“ на касовата бележка). Екземпляр от протокола от проведеното теглене ще бъде изложен на видно място в търговския обект. При обявяването на печелившия Участник, в протокола се изписват неговите инициали и телефонен номер, като последните три символа от телефонния номер ще бъдат заличени. Целта ни е да осигурим на всички Участници спокойно и сигурно участие в играта. Печелившият Участник ще бъде оповестен в деня на тегленето.

6.6. Организаторът осъществява връзка с печелившия Участник с цел уточняване на точен адрес и начин, по който да бъде доставена Наградата, включително други необходими детайли във връзка с доставката на Наградата. 

6.7. В случай, че Организаторът не успее да установи контакт с печелившия Участник, последният не отговори на входящото повикване на Организатора или от своя страна не върне обаждане, е допустимо Организаторът да изпрати SMS на същия телефонен номер, в случай, че това е технически възможно, уведомявайки лицето за печалбата. 

6.8. В случай, че в срок до 3 (три) дни, включително, считано от датата на изтегляне на печеливш Участник, Организаторът не успее да се свърже с печелившия Участник или не получи отговор, потвърждение или друг вид обратна връзка от него, включително ако печелившият Участник откаже получаването на Наградата, така изтегленият печеливш губи правото си да получи Наградата и за печеливш Участник се счита резервният печеливш Участник, който отговаря на условията. В този случай, Организаторът пристъпва към уведомяване на новия печеливш Участник по реда описан по-горе.

6.9. При неправилно и/или нечетливо изписана информация (три имена и телефонен номер), така регистрираната касова бележка се счита за невалидна и се дисквалифицира от Играта. В този случай, за печеливш Участник се счита резервният печеливш Участник, който е изписал правилно и четливо трите си имена и телефонен номер и който отговаря на поставените в настоящите Общи правила изисквания.

6.10. В извънреден случай, когато Организаторът, последователно, не може да се свърже с основния и с резервния печеливш Участник, същите не са установили контакт с Организатора, в предвидения за това срок, изтеглените печеливши Участници не отговарят на поставените в настоящото изисквания или регистрираните от тях касови бележки се окажат невалидни, Организаторът провежда ново теглене на основен и резервен печеливш Участник, което се състои на адреса на управление на Организатора, за което се изготвя протокол от комисия, съставена от представители на Оганизатора. Правилата на чл. 6.5. се прилагат аналогично.   

6.11. Молим всички Участници да попълват и изписват внимателно личните си данни (три имена и телефонен номер) на касовата бележка, при участие в играта, особено телефонен номер. Участниците разбират и се съгласяват, че без правилно и коректно въведени лични данни, Организаторът не може да изпълни задължението си да предаде съответната награда. Следователно, Организаторът няма да бъде отговорен при никакви обстоятелства за неизпълнение на задълженията си при неправилно изписване на личните данни на „гърба“ на касовата бележка, включително при пълната или частичната им липса.

6.12. Наградата ще бъде предоставена чрез избран от Организатора доставчик на куриерски услуги, в рамките на 30 работни дни след успешното свързване на Организатора с печелившия Участник. При получаване на Наградата, печелившият Участник подписва приемо-предавателен протокол, потвърждаващ успешното получаване на Наградата, в който доброволно трябва да посочи своите пълни три имена и ЕГН, с оглед фискалните задължения на Организатора за деклариране на наградата по реда на ЗДДФЛ. Всички куриерски такси са за сметка на Организатора.

6.13. В случай, че представителят на доставчика на куриерски услуги (куриер) не успее да достави Наградата, поради независещи от него или от Организатора причини, печелившият Участник разполага с определен от доставчика на куриерски услуги срок, в който да получи Наградата в офис на доставчика. В случай, че Наградата бъде върната на подателя, се счита, че печелившият Участник е отказал получаването ѝ и губи правото на такава, след което Организаторът пристъпва към процедурата по чл. 6.8.

Печелившият Участник от тази Кампания няма право да изисква и получава паричната стойност на Наградата, да я заменя за други стоки или да изисква промени в параметрите/характеристиките на Наградата.

7. Правила на играта

Участниците в Кампанията следва да спазват всички условия, разпоредби и задължения, уредени с настоящите Общи правила.

Организаторът има правото едностранно да отстрани от играта всяко лице, за което е установено, че е нарушило, заобиколило или злоупотребило във връзка с Промоционалната кампания и/или правилата, уредени с настоящите Общи правила.

Организаторът има право да изменя Общите правила, като промените влизат в сила от публикуването на изменените Общи правила на сайта www.tchibo.bg и предоставянето на екземпляр от тях в търговския обект, на територията на който се провежда Кампанията, за което се съставя протокол от представител на Организатора.  Когато Участник не е съгласен с измененията в Общите правила, той следва да преустанови участието си в Играта. При преустановяване на участието в играта, Участникът следва да информира в писмена форма Организатора на горепосочения имейл за връзка.

8. Данъчна информация

8.1. Съгласно чл. 13, ал. 1, т. 21 на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), във връзка с параграф 1, т.62 от Допълнителните разпоредби на ЗДДФЛ, предметни награди на стойност над 100 (сто) лева с ДДС са облагаем доход за физическото лице, което ги получава. В приложимите случаи, Организаторът, съгласно чл.65, ал.7 от ЗДДФЛ, е задължен да удържи и внесе дължимия данък, както и да подаде декларация в НАП за дължимия данък.

8.2. За целите на изпълнение на разпоредбите на ЗДДФЛ, при получаване на наградата спечелилият доброволно, информирано и свободно предоставя личните си данни, включително три имена и ЕГН, за оформяне и подписване на приемо-предавателния протокол за получаване на наградата. Дължимият данък ще бъде внесен от и за сметка на Организатора. Внесеният данък е окончателен, за него не се издава служебна бележка и физическото лице, получило наградата, не е задължено да подава годишна данъчна декларация.

9. Отговорност

9.1. За Организатора не възниква отговорност или задължения във връзка с Участник, който е заявил или има желание да заяви участието си в играта след срока на Кампанията, уреден в чл. 5 от настоящите Общи условия, включително когато Участникът се е регистрирал за участие в Кампанията с касова бележка, издадена преди ли след периода на Кампанията.

9.2. Наградите, показани в рекламните материали на играта, са илюстративни и може да се различават от реалните, за което Организаторът не носи отговорност.

9.3. Организаторът не отговаря и не носи отговорност за наличността и количествата продукти с марката „Tchibo” в търговския обект, на чиято територия се провежда Кампанията, във всеки един момент от периода на провеждане на Кампанията.

9.4. Организаторът не носи отговорност, ако участникът е предоставил неверни данни за контакт и поради това Организаторът не е успял да се свърже с печелившия Участник и/или да достави наградата на печелившия Участник.

9.5. Всички Участници поемат на своя отговорност всички разходи, които са възникнали или биха могли да възникнат, поради участието им в Кампанията, с изключение, за печелившия Участник – дължимия данък върху наградата, съгласно приложимото законодателство, който се дължи по реда на ЗДДФЛ и ще бъде поет и внесен от Организатора и разходите за една доставка на Наградата.

10. Информация, свързана със защита на личните данни

10.1. Администратор на лични данни по смисъла на член 4, точка 7 на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни (GDPR):

„Тчибо България“ ЕООД, вписано в Търговския регистър и регистър на ЮЛНЦ към Агенция по вписванията, с ЕИК 175185681, със седалище и адрес на управление: гр. София, п.к. 1612, р-н Красно село, ул. Юнак № 11-13, ет. 4, офис А-04/OF-2, контакт: office@tchibo.bg , тел.: 02/412-88-88 (Организатор)

10.2. Информация за събираните лични данни и целите за тяхното обработване:

Регистрирайки се за участие в Играта (чрез изписване на три имена и телефонен номер на „гърба“ на касовата бележка и поставянето ѝ в предназначеното за целта място), всеки участник дава съгласието си и доброволно предоставя на Организатора личните си данни (име и фамилия и телефонен номер), с цел участие в Играта и установяване на контакт с печелившия Участник. 

Основание за обработване е даденото съгласие на Участника, съгласно чл. 6, т. 1, буква „а„от GDPR, който участвайки в Кампанията се съгласява с обработването на посочените лични данни.

Обработването на личните данни е необходимо за изпълнението на договор, по който Участникът е страна.

10.3. Лични данни на печелившия Участник, обработвани във връзка с получаването на Наградата:

С цел получаване на Наградата, съгласно настоящите Общи правила, в допълнение на вече посочените лични данни, печелившият Участник следва да предостави: три имена, телефонен номер, точен адрес за доставка, за получаване на наградата;

Основание за обработване на следните данни: три имена, телефонен номер, имейл, точен адрес за доставка, за получаване на наградата, е договорно отношение между Организатора и печелившия, по-конкретно, участие в Кампанията и предоставяне на награда от страна на Организатора, съгласно чл. 6, т. 1, буква „б“ от GDPR.

Основание за обработване на три имена и ЕГН е законово задължение на Организатора във връзка с деклариране на предоставената на печелившия Участник награда, съгласно чл. 6, т. 1, буква „в“ от GDPR.

10.4. Получатели/категории получатели на данните

Личните данни, необходими за участието в Кампанията и получаването на Наградата – три имена, телефонен номер, точен адрес за доставка, за получаване на наградата, може да бъдат обработвани от търговски партньори на Организатора и доставчика на куриерски услуги.

Информацията за три имена и ЕГН ще бъде предоставена на Национална агенция за приходите (НАП), с декларацията, която Организаторът е длъжен да подаде.

10.5. Срокове за обработване/заличаване на личните данни

Данните, необходими за участие в играта (чл. 10.2.), ще бъдат обработвани до изтеглянето на печелившия Участник и потвърждаване от негова страна, че приема на Наградата.

Личните данни, необходими за получаване на наградата (чл. 10.3.), по-конкретно: три имена, телефонен номер, точен адрес за доставка, за получаване на наградата, ще бъдат заличени след като Организаторът получи потвърждение от печелившия Участник, за успешната доставка на Наградата.

Участниците следва да бъдат информирани, че личните им данни могат да бъдат запазени за по-дълъг период, когато това е необходимо за изпълнението на законово задължение на Организатора или с цел защита интересите и правата на същия съгласно българското законодателство.

Личните данни, необходими за изпълнение на законовите задължения на Организатора съгласно приложимото данъчно законодателство, ще бъдат заличени след 11 години, съгласно законовите срокове за съхранение на счетоводна документация.

10.6. Вашите права, като субект на данни

Съгласно GDPR, Участниците имат право на безплатен достъп до (чл. 15), коригиране (чл. 16) или изтриване (чл. 17) на личните им данни или ограничаване (чл. 18) на обработването. Участниците имат право на преносимост на личните им данни (чл. 20), като да изискат личните им данни да бъдат предоставени в широко използван и пригоден за машинно четене формат както на тях, така и на посочено от тях лице или организация.

Всеки участник има право да поиска неговите/ нейните лични данни, да бъдат  коригирани, актуализирани или заличени, като лично заяви желанието си на e-mail office@tchibo.bg , както и чрез писмо, изпратено на следния адрес: гр. София 1612, район Красно село, ул. „Юнак“ № 11-13, ет. 4, офис А-04/OF-2. В такъв случай, Участникът губи правото на участие в Кампанията.

При въпроси относно обработката на личните данни или в случай, че Участник желае да подаде сигнал или оплакване и/или да предяви своите права, може да го направи писмено на посочените данни за контакт на Администратора на лични данни или писмено, включително по имейл на длъжностното лице по защита на личните данни.

В допълнение Участниците имат право на жалба пред Комисия за защита на личните данни на адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2 или електронно по реда на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги. Повече информация може да намерите на сайта на Комисията https://www.cpdp.bg .

10.7. Данни за контакт на длъжностното лице по защита на личните данни:

„Тчибо България“ ЕООД, вписано в Търговския регистър и регистър на ЮЛНЦ към Агенция по вписванията, с ЕИК 175185681, със седалище и адрес на управление: гр. София, п.к. 1612, р-н Красно село, ул. Юнак № 11-13, ет. 4, офис А-04/OF-2, контакт: office@tchibo.bg , тел.: 02/412-88-88

11. Прекратяване

Организаторът има право да прекрати Промоцията по всяко време. Прекратяването може да се дължи на нарушаване на правилата на Кампанията от Участници, изменения в българското законодателство, забрани или разпореждания на държавни органи за спиране или преустановяване на подобни кампании, настъпването на форсмажорни обстоятелства и всякакви други обстоятелства, които не са  под контрола и не зависят от Организатора.

Прекратяването на Промоцията следва да се обяви на сайта на Организатора www.tchibo.bg и на територията на търговския обект, в който се провежда Кампанията.

12. Спорове и други

Настоящите Общи правила и провеждането на Промоционалната кампания са съобразени с българското законодателство. За неуредените в Общите правила въпроси следва да се прилага законодателството на Република България. 

С участието си в настоящата Кампанията, всеки Участник изрично декларира, че се е запознал със съдържанието на Общите правила, разбира ги напълно, съгласен е с тях и ги приема.

При причиняването на вреди на Организатора от страна на Участник в Кампанията, Организаторът има право да търси обезщетение за вредите по съдебен ред.

При възникването на въпроси или коментари, не се колебайте да се свържете с нас на посочените по-горе за това адреси. Пожелаваме успех на всички участващи в играта.