ПРЕНЕСИ ИСТИНСКОТО
ESPRESSO ИЗЖИВЯВАНЕ У ДОМА!

Условия за участие и политика за поверителност

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ОНЛАЙН КАМПАНИЯ “Пренеси истинското Espresso изживяване у дома“

1. Организатор

Онлайн кампанията Пренеси истинското Espresso изживяване у дома (още наричана по-долу „Игра/та“, „Промоционална/та кампания“ или „Кампания/та“) се организира от „ТЧИБО БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, ЕИК 175185681, със седалище и адрес на управление: гр. София 1612, район Красно село, ул. „Юнак“ № 11-13, ет. 4, офис А-04/OF-2 (наричан по-долу „Организатор/ът“).

1.1. Контакт с Организатора

Участниците в настоящата Кампания могат да се свържат с Организатора във връзка със запитвания или допълнителна информация за Кампанията:

Отговори във връзка със запитвания или допълнителна информация за Кампанията можете да очаквате от страна на представител на Организатора от понеделник до петък в часовия диапазон от 09:00 часа до 18:00 часа.

Организаторът не поема задължение да отговоря на всички запитвания по имейл или поща във връзка с Кампанията.

Кампанията се провежда въз основа и съгласно условията на настоящите правила (наричани по-долу „Общи условия“). Общите условия са задължителни за всички Участници в Промоцията.

2. Участници

Право на участие в Промоционалната кампания има всяко дееспособно физическо лице, навършило 18 години, с местоживеене в Република България, което отговаря на изискванията, посочени в Общите условия и е приело настоящите Общи условия (наричани по-долу “Участник/ци”).

Не могат да участват в Кампанията лица, които са взели участие в организирането и провеждането на играта, включително служители на рекламна агенция „МЕДИЯБАСКЕТ“ ООД, служители на Организатора, филиали на Организатора, лица, които участват в управлението, контрола или капитала на дружеството на Организатора, както и членовете на техните семейства.

3. Механизъм на участие

Участието на лицата е безплатно и не е обвързано със закупуването на продукти. Всеки Участник има правото да участва в Кампанията еднократно.

Механизмът за участие в Играта е както следва:

Стъпка 1: Споделете какъв е вашият кафе ритуал като отговорите на четири кратки въпроса на промо страницата на https://tchibo.bg/prenesi-istinskoto-espresso-izzhivyavane-u-doma/;
Стъпка 2: Регистрирайте се за участие в Играта като въведете:

 • Своето име и фамилия;
 • Имейл за потвърждение на регистрацията и телефон за контакт във връзка с Играта;
 • Адрес при доставка на спечелена подаръчна кутия;
 • Рождена дата с оглед възрастовото ограничение на Участниците.

Стъпка 3: Потвърдите (чрез отбелязване на съгласие в чек-бокс), че сте съгласен с Общите Условия на Играта и че отговаряте на изискванията на Организатора за участие в Играта. На Участниците е предоставена възможност да се абонират за получаването на персонализирани маркетинг съобщения от страна на Организатора, като чрез тях последният предоставя информация относно нови продукти, промоции, акции, игри и други.

4. Награди

При участие в Играта, всеки Участник има шанс да спечели 1 (една) от 200 (двеста) подаръчни кутии Espresso. Всяка подаръчна кутия Espresso съдържа следните кафе продукти и аксесоари с марката “Tchibo”:

 • 1 x Tchibo Espresso Milano мляно кафе 250 г.;
 • 1 x Tchibo Espresso Sicilia мляно кафе 250 г.;
 • 2 x стъклени чаши Tchibo Caffee Crema;
 • 1 x каничка за мляко Tchibo;
 • 1 x мерителна лъжичка Tchibo;
 • 1 x метална кутия за кафе Tchibo Black Edition.

Кафе аксесоарите, използвани върху маркетинг и рекламните материали на Кампанията, са илюстративни и може да се различават от реално получените при печалба.

Наградите – част от Кампанията, са общо 200 подаръчни Espresso кутии.

Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с друга награда.

5. Срок и територия на Кампанията

Периодът на провеждане на Кампанията е от 00:00 ч. на 25-ти юни до 23:59 ч. на 23-ти юли 2020 година, включително.

Организаторът има правото едностранно да удължи срока на Кампанията или да я прекрати предсрочно с изменение на настоящите Общи условия.

Кампанията се провежда на специално генерирана от Организатора промо страница на https://tchibo.bg/prenesi-istinskoto-espresso-izzhivyavane-u-doma/ със съдействието на рекламна агенция „МЕДИЯБАСКЕТ“ ООД.

6. Теглене на печелившите

Тегленето на печелившите Участници и обявяването им ще се осъществява на специално обособената за Кампанията промо страница https://tchibo.bg/prenesi-istinskoto-espresso-izzhivyavane-u-doma/.

Всички награди се теглят чрез специално разработен за нуждите на Кампанията софтуер на случаен (томболен) принцип със съдействието на рекламна агенция „МЕДИЯБАСКЕТ“ ООД и в присъствието на нотариус на 24-ти юли 2020 година. Резултатите от тегленето на печелившите се отразява надлежно в протокол, в който се записват имената на спечелилите Участници в последователността на изтеглянето им.

Списък с имената на печелившите Участници ще бъде публикуван под регистрационната форма за Играта на специално обособената за Кампанията промо страница https://tchibo.bg/prenesi-istinskoto-espresso-izzhivyavane-u-doma/ в деня на тегленето. В допълнение, всеки печеливш ще бъде уведомен, че печели чрез телефонно обаждане на мобилния номер, посочен при регистрацията си.

Молим всички Участници да попълват внимателно информацията в бланката при участие в играта, особено телефонен номер. Участниците разбират и се съгласяват, че без правилно и коректно въведен телефонен номер, Организаторът не може да се свърже със съответния Участник и да изпълни задължението си да предаде съответната награда. Следователно, Организаторът няма да бъде отговорен при никакви обстоятелства за неизпълнение на задълженията си при неправилно изписване на данните при регистрация или пълната им липса.

7. Получаване на наградата

Свързването с печелившите Участници с цел уведомяване за печалбата се осъществява от представител на Организатора на Кампанията – рекламна агенция „МЕДИЯБАСКЕТ“ ООД, в рамките на 5 (пет) работни дни, считано от деня на тегленето. По време на телефонния разговор с рекламната агенция следва да се потвърдят детайлите за доставка на спечелената награда – адрес за доставка, телефон, три имена, както и да се координира изпращането на подаръчната кутия.

Срокът за свързване с всеки печеливш Участник от страна на „МЕДИЯБАСКЕТ“ ООД е 5 (пет) работни дни, считано от деня на тегленето. Ако представителят на Организатора не успее да се свърже с печеливш Участник в съответния срок на предоставения от последния телефонен номер за връзка, се счита, че Участникът се е отказал от наградата си.  В  този случай, подаръчната кутия може да се използва от Организатора по негова преценка.

Наградите ще бъдат доставени с куриер до всеки печеливш в срок от 30 работни дни след свързването от страна на  „МЕДИЯБАСКЕТ“ ООД с Участника. В деня на доставка печелившите участници ще получат уведомително прозвъняване от куриера. Наградите се доставят на един и същи адрес само веднъж. При отсъствие на печелившия Участник на съответния подаден от него адрес, последният ще получи обаждане с допълнителни инструкции относно получаването на наградата в рамките на 10 (десет) работни дни от съответния куриерски клон. След изтичането на този срок печелившият участник губи правото си да получи наградата, като тя ще бъде върната и използвана от Организатора по негова преценка. Организаторът не носи отговорност при неполучаване на наградата, когато Участникът е подал грешен или непълен адрес, който адрес може да създаде затруднения за изпълнението на доставката или да направи същата невъзможна или когато Участникът не може да бъде намерен или да бъде осъществен контакт с него чрез предоставения телефонен номер за целта.

Разходите за извършването на доставките от съответната куриерска фирма са за сметка на Организатора. Печелившите не следва да заплащат каквато и да е сума във връзка с доставките на техните награди.

Наградите се получават срещу представяне на документ за самоличност за потвърждение на печелившите.

При получаване на наградата си, всеки Участник следва да подпише обратна разписка и Приемо-предавателен протокол, с което да се удостовери факта на получаването.

8. Данъчно облагане

Наградите се считат за предметни печалби с незначителна стойност съгласно чл. 13, ал. 1, т. 21 от Закон за данъците върху доходите на физическите лица („ЗДДФЛ“) и са необлагаеми.

9. Правила на Играта

Участниците в Промоцията следва да спазват всички условия, разпоредби и задължения, уредени с настоящите Общи условия.

Организаторът има правото едностранно да отстрани от Играта всяко лице, за което е установено, че е нарушило, заобиколило, манипулирало или злоупотребило във връзка с Промоционалната кампания и/или правилата, уредени с настоящите Общи условия.

Организаторът има право да изменя Общите условия, като промените влизат в сила от публикуването на изменените Общи условия на промо сайта https://tchibo.bg/prenesi-istinskoto-espresso-izzhivyavane-u-doma/.  Когато Участник не е съгласен с измененията в Общите условия, той следва да преустанови участието си в Играта. При преустановяване на участието в Играта, Участникът следва да информира в писмена форма Организатора на горепосочения имейл за връзка.

10. Отговорност

За Организатора не възниква отговорност или задължения във връзка с Участник, който е отговорил на въпросника, регистрирал се е и желае да участва в Играта преди или след срока на Кампанията, уреден в т. 5 от настоящите Общи условия.

Организаторът не носи отговорност за бъдещи претенции във връзка с качеството или външния вид на съставляващите подаръчната кутия елементи.

Кафе аксесоарите, показани в рекламните материали на играта, са илюстративни и може да се различават от реалните, за което Организаторът не носи отговорност.

Организаторът не носи отговорност, ако:
1) спечелил Участник е предоставил грешни/неверни данни при регистрацията си, не е предоставил валиден, реален и действащ телефонен номер и/или е направил техническа (правописна) грешка при въвеждането им; или
2) Организаторът не е успял да се свърже с печелившия Участник посредством прозвъняване на телефонния номер, предоставен от последния, с цел информиране за спечелването и потвърждението на наградата в рамките на 5 (пет) работни дни, считано от деня на тегленето.

Организаторът не носи отговорност за невъзможност наградата да се достави до адрес от куриерската фирма поради предоставен от Участника грешен или непълен адрес, който затруднява осъществяването на доставката или прави същата невъзможна или поради невъзможност да се осъществи контакт с Участника чрез предоставения телефонен номер за целта.

11. Лични данни

Организаторът на Онлайн кампания приема сигурността и защитата на данните на Участниците изключително сериозно и всички действия по обработване на лични данни са съобразени изцяло с Регламент (ЕС) 2016/679 („Общият регламент на ЕС относно защитата на данните“ или „ОРЗД“) и приложимото българско законодателство.

Организаторът – „ТЧИБО БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, ЕИК 175185681, е Администратор на личните данни на Участниците, обработвани във връзка с Играта.

Долупосочените лични данни се обработват единствено за целите, за които са събрани първоначално. При възникването на каквато и да е промяна относно целите или средствата за обработването им, Организаторът следва незабавно да се свърже с Участниците, за да ги информира допълнително.

Лични данни Цели Основание за обработване Период на съхранение
1. Име и фамилия
2. Имейл
3. Телефон
4. Адрес
5. Рождена дата
1. Участие в играта чрез попълване на регистрационна форма на специалната промо страница https://tchibo.bg/prenesi-istinskoto-espresso-izzhivyavane-u-doma/ необходимо за изпълнението на договор, по който Участникът е страна; До 2 месеца след приключване на Кампанията;
Имейл Потвърждение на регистрацията на траен носител; необходимо за изпълнението на договор, по който Участникът е страна; До 2 месеца след приключване на Кампанията;
Рождена дата Потвърждава изпълнението на възрастовото  ограничение като условие за участие в Кампанията; необходимо за изпълнението на договор, по който Участникът е страна; До 2 месеца след приключване на Кампанията;
Телефон Свързване с печелившите Участници чрез телефонно обаждане с цел информиране за спечелването на подаръчните кутии; необходимо за изпълнението на договор, по който Участникът е страна; До 2 месеца след приключване на Кампанията;
Име и фамилия Обявяване на имената на печелившите Участници на сайта https://tchibo.bg/prenesi-istinskoto-espresso-izzhivyavane-u-doma/; Легитимни интереси на Администратора – отчетност и прозрачност при провеждането на онлайн кампанията; До 2 месеца след приключване на Кампанията;
1. Име и фамилия
2. Телефон за връзка
3. Адрес за доставка
С цел получаване на потвърждение от печелившите Участници за получаване на наградата, адресите за доставка и координиране изпращането на подаръчните кутии; необходимо за изпълнението на договор, по който Участникът е страна; До 2 месеца след приключване на Кампанията;
Адрес за доставка Осъществяване на доставка на спечелената награда необходимо за изпълнението на договор, по който Участникът е страна; До 2 месеца след приключване на Кампанията;
Три имена Подписване на Приемо-предавателен протокол с цел удостоверяване получаването на наградата; необходимо за изпълнението на договор, по който Участникът е страна; 5 години съгласно Данъчно-осигурителния процесуален кодекс;
1. Име и фамилия
2. Имейл
3. Рождена дата
С цел изпращане на персонализирани маркетинг и рекламни съобщения, включително, но не само пожелания за рожден ден, информация за акции, кампании, продукти на Организатора; Участникът е дал съгласие за обработване на личните му данни за една или повече конкретни цели; До оттегляне на съгласието на Участника;
1. Име
2. Телефон / имейл
3. Други доброволно предоставени данни
Осъществяване на комуникация с Организатора по инициатива на Участниците във връзка с предоставяне на отговори на запитвания, сигнали, въпроси; Легитимни интереси на Администратора – отговор на Ваше запитване с цел проследяване правилното протичане на Играта и подобряване на нашите услуги; До предоставянето на финален отговор по Вашето запитване или сигнал;

 

Ние съхраняваме горепосочените лични данни единствено на територията на Европейското Икономическо Пространство (ЕИП).

Организаторът предприема всички подходящи технически и организационни мерки за защита на личните данни на Участниците в Играта, като осигурява контрол върху достъпа до оборудване, носителите на данни, съхраняването, пренасянето и др.

Субектите на лични данни (регистрираните в Играта Участници) имат право:

 • да получат информация във връзка с обработването на личните им данни от Организатора;
 • на достъп до личните им данни;
 • на коригиране, когато данните са неточни;
 • личните им данни да бъдат изтрити, което право обаче не е абсолютно (право „да бъдеш забравен“);
 •  на преносимост на личните данни между отделни администратори;
 • ограничаване на обработването от страна на Организатора;
 • възражение спрямо обработването на неговите лични данни;
 • право на защита при нарушаване на неговите права съгласно приложимото законодателство.

Организаторът споделя личните данни на Участниците с трети страни с цел осъществяване на Онлайн кампания. Личните данни на Участници се предоставят на партньорите ни, включително доставчици на куриерски услуги и маркетинг компании.

Личните данни на Участниците, които се споделят с трети страни са ограничени до необходимия минимум за изпълнението на предназначеното от партньорите ни. Личните данни се предоставят на доставчиците на куриерски услуги с цел осъществяване на доставките на спечелените награди, а на маркетинг компаниите – с цел успешно провеждане на Кампанията и поддържането на профилите на Организатора в социалните платформи с цел популяризация на Кампанията.

Личните данни на Участниците могат да бъдат предоставени и на други трети страни в следните случаи:

1. Отговаряне на нормативно изискване, съобразяване с досъдебно или съдебно производство, заповед или процес, свързани пряко или косвено с Организатора;
2.  Когато се изисква при преобразуване, ликвидация или несъстоятелност на Организатора;

3.  В изпълнение на нормативно установено задължение или по силата на властнически акт на публичен орган, включително данъчни органи;

4. Когато предоставянето на данните е необходимо за защита на правата, интересите или имуществото на Организатора; или

5. Когато е изискуемо или позволено от закона.

В случай на нарушение на сигурността на лични данни, Организаторът се задължава да предприеме необходимите действия за защита на правата и интересите на Участниците в предвидените в закона случаи и срокове.

Компетентният надзорен орган на територията на Република България относно въпроси, свързани със защита на лични данни е Комисия за защита на лични данни, с адрес София , 1592, бул. “Цветан Лазаров” 2, Тел. +359 2 915 3580 Fax +359 2 915 3525, e-mail: kzld@cpdp.bg, уебсайт: http://www.cpdp.bg/.

При възникването на въпроси относно личните данни на Участниците и тяхното обработване или упражняване на някое от горепосочените права, можете да се свържете с Организатора чрез изпращане на съобщение на имейл адрес promo@tchibo.bg.

12. Прекратяване

Организаторът има неотменимото право да прекрати Промоцията по всяко време. Прекратяването може да се дължи на нарушаване на настоящите Общите условия, материални злоупотреби, изменения в българското законодателство, забрани или разпореждания на държавни органи за спиране или преустановяване на подобни кампании, настъпването на форсмажорни обстоятелства и всякакви други обстоятелства, които не са  под контрола и не зависят от Организатора.

Прекратяването на Промоцията следва да се обяви на промо сайта на Организатора https://tchibo.bg/prenesi-istinskoto-espresso-izzhivyavane-u-doma/.

13. Спорове и други

Настоящите Общи условия и провеждането на Промоционалната кампания са съобразени с българското законодателство. За неуредените в Общите условия въпроси следва да се прилага законодателството на Република България.

С участието си в настоящата Кампанията, всеки Участник изрично декларира, че се е запознал със съдържанието на Общите условия, разбира ги напълно, съгласен е с тях и ги приема.

При причиняването на вреди на Организатора от страна на Участник в Кампанията, Организаторът има право да търси обезщетение за вредите по съдебен ред.

При възникването на въпроси или коментари, не се колебайте да се свържете с нас на посочения по-горе за това имейл. Пожелаваме успех на всички участващи в играта. Пренеси истинското Espresso изживяване у дома!